Проект BG05M9OP001-1.003-0489-С01 - банер
Автосервиз Каррефайн ЕООД открива нови работни места по схема НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 по ОПРЧР

Проект BG05M9OP001-1.003-0489-С01 „Нови работни места и устойчива заетост в „Кар Рефайн“ ЕООД“ има за цел: „Да се създаде възможност за продължителна заетост и квалификация на безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години в областта на техническото обслужване на автомобили“. Специфичните цели на проекта са: 1. Да се открият и оборудват 13 нови работни места за безработни младежи до 29г. възраст и/или трайно безработни лица, с възможност за реализация по професия в „Кар Рефайн ЕООД“. 2. Да се осигури устойчива и продължителна заетост на ново наетите за период минимум от 12 месеца. 3. Да се създаде възможност за придобиване на квалификация и умения по специалност на ново наетите безработни лица за ефективно професионално развитие в „Кар Рефайн ЕООД“. Дейностите, които ще допринесат са реализиране на поставените цели са следните: Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта. Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите по проекта. Дейност 3: Осигуряване на оборудване и обзавеждане на новите работни места. Дейност 4: Подбор и избор на 13 безработни/неактивни лица за новите работни места в „Кар Рефайн“ ЕООД. Дейност 5: Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите лица в „Кар Рефайн“ ЕООД. Дейност 6:Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност „Автобояджийство“ на част от ново наетите служители. Реализирането на заложените дейности и постигане на поставените цели ще създаде възможност за устойчива заетост на 13 безработни лица от целевата група в автосервиз в град София, за минимум 1 година. Длъжностите, на които ще бъдат назначени новите служители са следните: 5 автобояджии; 3 автотенекеджии; 1 техник-механик ; 1 снабдител; 1 склададжия;1 офис-мениджър и 1 счетоводител. Петима от подбраните кадри ще бъдат обучени по част от професия ,специалност „Автобояджийство“. Ще бъде осигурено ново техническо оборудване и обзавеждане, според нуждите на всяко ново работно място.

Проекта стартира от 13.07.2016г и ще се изпълни в продължение на 15 месеца.

Презентация на PowerPoint

„Кар Рефайн“ EООД стартира своята дейност като автосервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили през Април 2014 година.
Със сключване на договори с проспериращи застрахователни компании за доверен сервиз за автобоядисване, фирмата успява да се наложи с много добро качество на предлаганите услуги и изпълнение в срок ,като Доверен сервиз .
Управлението на фирмата е насочено към разрастване и постигане на поставените цели – до края на 2016 година работният персонал да достигне 40 човека. Има опит в наемане, обучение на работници , правилно планиране на финансовите средства и изпълнение на поставените цели. Организацията на работа и предметът на дейност в автосервиза се изпълняват с бързина и ефективност.
В политиката на фирмата се залага на потенциала на млади специалисти , като осигуряваме възможност за обучение и шанс за младите хора да работят и придобият стаж и практически умения.

Следвайки стратегията си за развитие фирмата реализира проект „Нови работни места и устойчива заетост в „КАР РЕФАЙН” ЕООД” с финансовата подкрепа на оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020., по договор BG05M9OP001.003-0489-С01 с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове , международни програми и проекти.

Целите на проекта–обща и специфични са в съответствие с поставените цели и приоритети на ОП РЧР 2014 – 2020 и конкретните нужди на целевите групи.
Обща цел на проекта: „Създаде се възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в областта на търговията и техническото обслужване на автомобили в „Кар Рефайн“ ЕООД“.

Основните дейности по проекта се реализираха в София. Проекта стартира на 13.07.2016 г и ще приключи на 13.11.2017г., като в този период „Кар Рефайн” ЕООД реализира следните дейности:

  • Осигури на публичност и визуализации по отношение на проекта и програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проведе публични презентации. (Август 2016 и Ноември 2017)
  • Проведе подбор и избор на 13 безработни лица от София за обучение и професионална реализация в „Кар Рефайн” ЕООД. (Август – Октомври 2016 г.)
  • Проведе обучение на пет Автобояджии, като обучаваните получиха Свидетелство за професионална квалификация. (Октомври 2016 г. – Януари 2017 г.)
  • Създаде, оборудва и обзаведе 13 нови работни места в „Кар Рефайн” ЕООД за подбраните безработни служители. (Август – Октомври 2016 г.)
  • Осигури заетост за 12 месеца на безработните лица на новите работни места в „Кар Рефайн” ЕООД . (Август 2016 г. – Октомври 2017 г.)

В резултат на проекта се осигури дългосрочна заетост на 13 безработни лица от София. Бяха постигнати следните специфични резултати:

1. Откриха се и се оборудваха 13 нови работни места за безработни младежи до 29г. възраст и/или трайно безработни лица, с възможност за реализация по професия в „Кар Рефайн ЕООД„.

2. Осигури се устойчива и продължителна заетост на ново наетите за период от 12 месеца.

3. Придоби се квалификация и умения по специалност на ново наетите безработни лица за ефективно професионално развитие в „Кар Рефайн ЕООД“.

Целите на проекта–обща и специфични са в съответствие с поставените цели и приоритети на ОП РЧР 2014 – 2020 и конкретните нужди на целевите групи.

Обща цел на проекта: „Да се създаде възможност за продължителна заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 годишна възраст и/или трайно безработни лица в областта на търговията и техническото обслужване на автомобили в „Кар Рефайн“ ЕООД“.

Така поставените цели, пряко кореспондират с Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и по конкретно със следните приоритети и цели:

– Инвестиционен приоритет 1: “Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”.

– Инвестиционен приоритет 3: “Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” и по-конкретно със специфична цел 3: ”Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г.”

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0489 „Нови работни места и устойчива заетост в „КАР РЕФАЙН” ЕООД” се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020., по договор BG05M9OP001.003-0489-С01 с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове , международни програми и проекти.

За повече информация и въпроси : car_refine@abv.bg www.carrefine.bg, както и Бюрата по труда.
За повече информация за ОП РЧР: www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейски социален фонд. „Кар Рефайн” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейският съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Официално презентация може да бъде изтеглена от тук: Кар Рефайн ООД